Půjčovna Bazar

Telefon: +420 776 35 14 35

PŮJČOVNÍ ŘÁD

1. ÚČEL A CÍL

Půjčovní řád je zpracován pro potřeby půjčování autoboxů z půjčovny jednotlivým klientům. Jsou v něm vymezeny základní pravidla postupy a stanovení odpovědnosti jednotlivých stran.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Platí pro provozovatele půjčovny a jeho zákazníků.

3. POPIS POSTUPU

3.1 Všeobecné podmínky nájmu

Zahájením nájmu se rozumí převzetí boxů nájemcem, který je povinen potvrdit podpisem smlouvu o nájmu / dodací list. Tyto nájemní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu, uzavřené mezi nájemcem na straně jedné a pronajímatelem na straně druhé (Radkou Semerádovou). Smlouva o nájmu zavazuje obě smluvní strany dnem jejího podpisu. Předmět nájmu je zapůjčováno na dobu určitou s možností jejího prodloužení po dohodě obou stran. Pronajímatel má vlastnické právo k níže uvedeným věcem, které dává touto smlouvou o nájmu do úplatného nájmu nájemci.

3.2 Úhrada sazby pronájmu

Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu dle ceníku, která bude:

 • na náhradu případného poškození věci
 • na náhradu nájemného v hotovosti
 • poplatků z prodlení

Po řádném vrácení věci pronajímateli bude složená peněžní jistina vrácena nájemci po vyúčtování zpět. Pokud je předmět nájmu pronajat na dobu určitou, skončí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán a smlouva dle obchodního zákoníku nebude obnovena. Lze však uzavřít novou nájemní smlouvu. Pronajímatel si vyhrazuje právo smlouvu o nájmu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je čtrnáct dní a začne běžet dnem doručení výpovědi. Pokud je předmět nájmu pronajat na dobu určitou skončí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán a smlouva podle §676 odst. 2 obč. zákona nebude obnovena. Lze však uzavřít novou nájemní smlouvu nebo starou smlouvu prodloužit. Pokud předmět nájmu nebude v den skončení nájmu vrácen pronajímateli, zaplatí nájemce smluvní pokutu za každý den prodlení s jeho vrácením, ve výši jedné denní sazby, navýšenou o 10%. Pokud nájemce i přes výstrahu danou mu pronajímatelem nebude užívat věc obvyklým způsobem a hrozí nebezpečí, že věc bude zničena nebo vážně poškozena nebo nezaplatí-li splatné nájemné nejpozději do další splátky, může pronajímatel od smlouvy odstoupit s tím, že platnost smlouvy končí dnem doručení oznámení o odstoupení nájemci. Tento den je nájemce povinen věc vrátit pronajímateli.

3.3 Ukončení pronájmu

Plánovanému ukončení smlouvy o nájmu dojde úhradou poslední sazby nájmu nájemce dle smlouvy o nájmu a řádným předáním předmětu nájmu. Nájemce vrací předmět nájmu na provozovně provozovatele Františka Semeráda, pokud nebude dohodnuto jinak.

3.4 Odpovědnost nájemce

Nájemce se zavazuje:

 • seznámit se s provozními podmínkami nebo návodem k užití předmětu nájmu před jejím prvním užitím a při jakémkoli neporozumění si vyžádat informace od obsluhy půjčovny
 • dbát pokynů a doporučení pronajímatele
 • předmět nájmu užívat obvyklým způsobem,přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením
 • platit sjednané nájemné včas
 • chránit předmět nájmu před ztrátou a odcizením
 • v případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem
 • uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při běžném provozu
 • odcizení, ztrátu či úmyslné poškození předmětu nájmu nahlásit místní odd. policie, ihned o skutečnosti informovat pronajímatele a pronajímateli zaslat písemné potvrzení policie o oznámení této skutečnosti, potvrzení musí obsahovat číslo jednací policejního spisu
 • nepřenechat předmět nájmu do podnájmu, ani jej nechat jinak užívat třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny věci.

Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu

 • neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu pronajímatele
 • vrátit a předat předmět nájmu v poslední den nájmu, v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
 • pokud nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že ji pronajímatel na náklady nájemce převezme v místě jejího uložení nebo užívání

3.5 Odpovědnost pronajímatele

Pronajímatel není odpovědný za jakoukoli škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu předaného nájemci. Není odpovědný ani za následky nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztrát zisků, i když vznikly následkem nebo v souvislosti s pronájmem a používáním autoboxů.